fbpx

Annuleringsvoorwaarden

Consumenten hebben een herroepingsrecht van veertien dagen.

Terugtredingsrecht.
U hebt het recht om dit contract binnen veertien dagen zonder opgave van redenen te herroepen. De herroepingstermijn bedraagt veertien dagen vanaf de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, de goederen in ontvangst heeft genomen of heeft genomen.

Om uw herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons (TOP Trapezbleche GmbH, Schermbecker Landstraße 1, 46569 Nordrhein-Westfalen – Hünxe, Duitsland, Info@TOP-Trapezbleche.de, telefoon: 028582105) door middel van een duidelijke verklaring (bijv. een brief per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing om dit contract te herroepen. U kunt hiervoor gebruik maken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, dat echter niet verplicht is.

Om aan de herroepingstermijn te voldoen, volstaat het dat u de kennisgeving van de uitoefening van het herroepingsrecht verzendt vóór het verstrijken van de herroepingstermijn.

Gevolgen van herroeping

Als u deze overeenkomst herroept, moeten wij u alle betalingen die wij van u hebben ontvangen, inclusief de leveringskosten (met uitzondering van de extra kosten die voortvloeien uit het feit dat u een ander soort levering hebt gekozen dan de door ons aangeboden goedkoopste standaardlevering), onverwijld en uiterlijk binnen veertien dagen na de dag waarop wij de kennisgeving van uw herroeping van deze overeenkomst hebben ontvangen, aan u terugbetalen. Voor deze terugbetaling gebruiken wij hetzelfde betaalmiddel dat u voor de oorspronkelijke transactie hebt gebruikt, tenzij uitdrukkelijk anders met u is overeengekomen; in geen geval worden u voor deze terugbetaling kosten in rekening gebracht. Wij kunnen terugbetaling weigeren totdat wij de goederen hebben teruggekregen of totdat u het bewijs hebt geleverd dat u de goederen hebt teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerder valt.

U dient de goederen onverwijld en in ieder geval niet later dan veertien dagen na de dag waarop u ons van de annulering van dit contract in kennis stelt, aan ons terug te zenden of te overhandigen. De termijn is in acht genomen indien u de goederen vóór het verstrijken van de termijn van veertien dagen verzendt. U draagt de directe kosten van het terugzenden van de goederen. Aangezien deze kunnen variëren, afhankelijk van de afstand, kan het bedrag van de kosten variëren. Als de afstand groter is dan 100 kilometer, moeten de vrachtkosten afzonderlijk worden aangevraagd, aangezien de kosten worden berekend op basis van de afstand van de kilometers en het volumegewicht. U hoeft alleen te betalen voor een eventueel waardeverlies van de goederen als dit waardeverlies te wijten is aan een behandeling van de goederen die niet noodzakelijk is voor het onderzoek van de staat, eigenschappen en werking van de goederen.

Het herroepingsrecht is niet van toepassing op de volgende overeenkomsten:

  • Overeenkomsten voor de levering van goederen die niet geprefabriceerd zijn en voor de vervaardiging waarvan een individuele keuze of bepaling door de consument doorslaggevend is of die duidelijk op de persoonlijke behoeften van de consument zijn toegesneden.
  • Overeenkomsten tot levering van goederen waarvan de prijs afhangt van schommelingen op de financiële markt waarop de handelaar geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.
Voorbeeld van een annuleringsformulier

(Als u het contract wilt herroepen, vul dan dit formulier in en stuur het terug.)

– Aan TOP Trapezblech GmbH, Schermbecker Landstraße 1, 46569 Noordrijn-Westfalen – Hünxe, Duitsland, Info@TOP-Trapezbleche.de

– Ik/wij (*) herroep(en) hierbij de door mij/ons (*) gesloten overeenkomst voor de aankoop van het volgende
goederen (*)/levering van de volgende dienst (*)

– Besteld op (*)/ontvangen op (*)

– Naam van de consument(en)

– Adres van de consument(en)

– Handtekening van consument(en) (alleen in geval van communicatie op papier)

– Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.