fbpx

Algemene voorwaarden

1. Werkingssfeer

Voor alle bestellingen via onze online shop door consumenten en ondernemers gelden de volgende voorwaarden.

Een consument is iedere natuurlijke persoon die een rechtshandeling sluit voor doeleinden die noch aan zijn handelsactiviteit, noch aan zijn zelfstandige beroepsactiviteit in hoofdzaak kunnen worden toegeschreven. Een ondernemer is een natuurlijke of rechtspersoon of een partnerschap met handelingsbekwaamheid, die bij het sluiten van een rechtshandeling handelt in de uitoefening van zijn commerciële of zelfstandige beroepsactiviteit.

Voor ondernemers geldt: Indien de ondernemer tegenstrijdige of aanvullende algemene voorwaarden hanteert, wordt de geldigheid daarvan tegengesproken; zij worden pas deel van het contract, indien wij daarmee uitdrukkelijk hebben ingestemd.

2. Overeenkomstsluitende partij, sluiting van het contract

De koopovereenkomst wordt gesloten met TOP Trapezblech GmbH.

De presentatie van de producten in de online-shop vormt geen juridisch bindend aanbod, maar een niet-bindende online-catalogus. U kunt onze producten in eerste instantie vrijblijvend in het winkelmandje leggen en uw gegevens te allen tijde vóór het verzenden van uw bindende bestelling corrigeren door gebruik te maken van de daartoe bestemde correctiehulpmiddelen, die in het bestelproces worden toegelicht. Door op de bestelknop te klikken, plaatst u een bindende bestelling voor de goederen die zich in het winkelwagentje bevinden. De ontvangstbevestiging van uw bestelling wordt onmiddellijk na verzending van de bestelling per e-mail verzonden.

Wanneer de overeenkomst met ons wordt gesloten, hangt af van de betalingswijze die u hebt gekozen:

SEPA-incassoregeling
Wij aanvaarden uw bestelling door een verklaring van aanvaarding in een afzonderlijke e-mail te verzenden of door de goederen binnen twee dagen te leveren.

Voorbereiding.
Wij aanvaarden uw bestelling door u binnen twee dagen een verklaring van aanvaarding te sturen in een aparte e-mail, waarin wij u onze bankgegevens meedelen.

PayPal
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Daar kunt u uw betalingsgegevens invoeren en de betalingsinstructie aan PayPal bevestigen. Na het indienen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren en daarmee uw aanbod te accepteren.

contante betaling bij afhalen.
U betaalt het factuurbedrag contant bij afhaling.

3. Contract taal, contract tekst opslag

De beschikbare taal voor het sluiten van de overeenkomst is het Duits.

Wij slaan de tekst van het contract op en sturen u de bestelgegevens en onze AV in tekstvorm toe. U kunt de tekst van het contract bekijken in onze klantenlogin.

4. leveringsvoorwaarden.

Bovenop de vermelde productprijzen kunnen nog verzendingskosten komen. U kunt meer te weten komen over eventuele verzendkosten in de aanbiedingen.

In principe heeft u de mogelijkheid om tijdens de volgende kantooruren af te halen bij TOP Trapezblebleche GmbH, Schermbecker Landstraße 1, Noordrijn-Westfalen – Hünxe, Duitsland: Maandag tot vrijdag van 09:00 tot 17:00.

Wij leveren niet aan pakstations.

5. betaling.

In onze winkel staan u in principe de volgende betaalmethoden ter beschikking:

Voorbereiding.
Als u kiest voor de betaalwijze vooruitbetaling, zullen wij u onze bankgegevens in een aparte e-mail meedelen en de goederen leveren na ontvangst van de betaling.

SEPA-incasso
Bij het indienen van de bestelling geeft u ons een SEPA-domiciliëringsmandaat. Wij zullen u informeren over de datum van de afschrijving van de rekening (de zogenaamde prenotificatie). Met de indiening van het SEPA-domiciliëringsmandaat verzoeken wij onze bank om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie zal automatisch worden uitgevoerd en uw rekening zal worden gedebiteerd. De rekening wordt gedebiteerd voordat de goederen worden verzonden. De termijn voor de voorafgaande kennisgeving van de datum van de debitering van de rekening (de zogenaamde termijn voor voorafgaande kennisgeving) bedraagt 1 dag.

PayPal.
Tijdens het bestelproces wordt u doorgestuurd naar de website van de online aanbieder PayPal. Om het factuurbedrag via PayPal te betalen, moet u daar geregistreerd zijn of zich eerst registreren, u legitimeren met uw toegangsgegevens en de betalingsopdracht aan ons bevestigen. Na het indienen van de bestelling in de winkel, verzoeken wij PayPal om de betalingstransactie te initiëren. De betalingstransactie wordt onmiddellijk daarna automatisch door PayPal uitgevoerd. U ontvangt verdere instructies tijdens het bestelproces.

Contante betaling bij afhalen.
U betaalt het factuurbedrag contant bij de afhaling.

6. herroepingsrecht.

Consumenten hebben recht op het wettelijke herroepingsrecht zoals beschreven in de annuleringsvoorwaarden. Ondernemers krijgen geen vrijwillig herroepingsrecht.

7. behoud van titel

De goederen blijven ons eigendom tot volledige betaling.
Voor ondernemers geldt bovendien: Wij behouden ons de eigendom van de goederen voor totdat alle vorderingen uit een lopende zakenrelatie volledig zijn voldaan. U mag de goederen onder eigendomsvoorbehoud in het kader van de normale bedrijfsuitoefening doorverkopen; alle vorderingen die uit deze doorverkoop ontstaan – onafhankelijk van een eventuele combinatie of vermenging van de goederen onder eigendomsvoorbehoud met een nieuwe zaak – draagt u bij voorbaat ter hoogte van het factuurbedrag aan ons over, en wij aanvaarden deze overdracht. U blijft gemachtigd om de vorderingen te innen, maar wij kunnen ook zelf vorderingen innen voor zover u niet aan uw betalingsverplichtingen voldoet.

8. Transportschade.

Voor consumenten geldt het volgende: Indien goederen met duidelijke transportschade worden geleverd, dient u dergelijke gebreken zo spoedig mogelijk bij de bezorger te reclameren en onmiddellijk contact met ons op te nemen. Als u geen klacht indient of geen contact met ons opneemt, heeft dat geen gevolgen voor uw wettelijke aanspraken en de handhaving daarvan, met name uw garantierechten. Zij helpen ons echter wel om onze eigen vorderingen tegen de vervoerder of de transportverzekering te kunnen doen gelden.

Voor ondernemers geldt het volgende: Het risico van toevallig verlies en toevallige verslechtering gaat op u over zodra wij de goederen hebben afgeleverd bij de expediteur, de vervoerder of een andere persoon of instelling die is aangewezen om de verzending uit te voeren. Onder handelaars geldt de in § 377 HGB (Duits Wetboek van Koophandel) geregelde verplichting tot inspectie en kennisgeving van gebreken. Indien u verzuimt de daarin vermelde gebreken te melden, worden de goederen geacht te zijn goedgekeurd, tenzij het gebrek bij de keuring niet herkenbaar was. Dit is niet van toepassing indien wij een gebrek op frauduleuze wijze hebben verzwegen.

9. garantie en waarborgen.

Tenzij hierna uitdrukkelijk anders is overeengekomen, is de wettelijke aansprakelijkheid voor gebreken van toepassing.
In geval van aankoop van gebruikte goederen door consumenten geldt het volgende: indien het gebrek zich voordoet na het verstrijken van één jaar vanaf de levering van de goederen, zijn de aanspraken op gebreken uitgesloten. Gebreken die zich binnen een jaar na de levering van de goederen voordoen, kunnen worden opgeëist binnen de wettelijke verjaringstermijn van twee jaar vanaf de levering van de goederen.
Voor ondernemers is de verjaringstermijn voor vorderingen wegens gebreken aan nieuw vervaardigde goederen één jaar vanaf de overdracht van het risico. De verkoop van gebruikte goederen is onderworpen aan de uitsluiting van elke garantie. De wettelijke verjaringstermijnen voor het recht van regres overeenkomstig § 445a BGB blijven onaangetast.
Met betrekking tot ondernemers gelden uitsluitend onze eigen specificaties en de in het contract opgenomen productbeschrijvingen van de fabrikant als een overeenkomst over de kwaliteit van de goederen; wij zijn niet aansprakelijk voor publieke uitspraken van de fabrikant of andere reclame-uitingen.
Indien de geleverde zaak gebrekkig is, verlenen wij ondernemers in eerste instantie garantie, naar onze keuze, door het gebrek te herstellen (verbetering achteraf) of door een zaak zonder gebreken te leveren (vervangende levering).
De bovenstaande beperkingen en verkorting van termijnen gelden niet voor vorderingen op grond van schade die door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten is veroorzaakt in de volgende gevallen
– in geval van verwonding van leven, lichaam of gezondheid
– in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim en bedrieglijke opzet
– in geval van schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van de overeenkomst en op de nakoming waarvan de contractuele partner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen)
– binnen de werkingssfeer van een garantiebelofte, voor zover overeengekomen
– voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.
Informatie over eventuele aanvullende garanties en de precieze voorwaarden vindt u bij elk product en op speciale informatiepagina’s in de online winkel.

10. Aansprakelijkheid

Voor vorderingen gebaseerd op schade veroorzaakt door ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, zijn wij altijd aansprakelijk zonder beperking
– in geval van verwonding van leven, lichaam of gezondheid
– in geval van opzettelijke of grovelijk nalatige plichtsverzuim
– in het geval van garantietoezeggingen, voor zover overeengekomen, of
– voor zover het toepassingsgebied van de productaansprakelijkheidswet wordt opengesteld.
Bij schending van wezenlijke contractuele verplichtingen, waarvan de nakoming een voorwaarde is voor de goede uitvoering van het contract en op de nakoming waarvan de contractpartner regelmatig mag vertrouwen (kardinale verplichtingen), door lichte nalatigheid van ons, onze wettelijke vertegenwoordigers of plaatsvervangende agenten, is de hoogte van de aansprakelijkheid beperkt tot de schade die bij het sluiten van het contract te voorzien was en waarvan het ontstaan typisch te verwachten was.
Anders zijn vorderingen tot schadevergoeding uitgesloten.

11. geschillenbeslechting.

De Europese Commissie biedt een platform voor onlinegeschillenbeslechting (OS), dat u hier kunt vinden. Wij zijn niet verplicht of bereid deel te nemen aan een geschillenbeslechtingsprocedure voor een arbitragecommissie voor consumentenzaken.

12. slotbepalingen.

Bent u ondernemer, dan is het Duitse recht van toepassing, met uitsluiting van het VN-Verdrag inzake internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken.

Indien u een handelaar bent in de zin van het Duitse Wetboek van Koophandel, een publiekrechtelijke rechtspersoon of een publiekrechtelijk speciaal fonds, is onze vestigingsplaats de exclusieve bevoegde rechtbank voor alle geschillen die voortvloeien uit contractuele betrekkingen tussen u en ons.

AGB gemaakt met de Trusted Shops Wettelijke teksten in samenwerking met Wilde Beuger Solmecke Advocaten.